Kwartalnik FORUM ARTIS RHETORICAE to jedyne w Polsce pismo specjalistyczne poświęcone w całości problematyce retoryki. Ukazuje się od roku 2004. Od roku 2007 pismo zostało wpisane na listę pism recenzowanych, a publikacja w nim jest liczona obecnie na 9 p-któw
Pismo jest widoczne na stronie: http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=24 a także https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/dashboard (konieczne jest logowanie do systemu) oraz https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae (tu logowanie nie jest konieczne).

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Do publikacji w Forum Artis Rhetoricae przyjmowane są artykuły dotyczące retoryki – od antycznej po współczesną. Muszą być związane z szeroko rozumianą problematyką retoryczną; mogą dotyczyć zarówno historii, jak i teorii retoryki oraz jej praktycznych zastosowań.

1. Wymagania techniczne:

  • Format strony – B5; marginesy górny, lewy i prawy po 2,5 cm, margines dolny 3,5 cm.
  • Tekst podstawowy - 14 punktów, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1,25cm., odstęp 1,5
  • Tytuł - 14 punktów, wyjustowany, odstęp: dwie linijki po tytule
  • Przypisy - dolne, format amerykański lub format harwardzki

·        Bibliografia wg. formy:

Nazwisko, Imię (2005) Tytuł książki. Miejsce wydania, Wydawnictwo.

Nazwisko, Imię (2004) „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma, Numer 27 (3), str. 20-43.

Nazwisko, Imię (1999) „Tytuł artykułu”. W: Tytuł księgi zbiorowej, pod. red. Imię Nazwisko, Miejsce wydania, Wydawnictwo, str. 17-24.

Liczba stron – ok. 15 stron (koniecznie parzysta!), dłuższe teksty będą dzielone

Do tekstu bezwarunkowo musi być dołączone streszczenie

2. Streszczenie:

  • Liczba słów - 400-500
  • Język – polski i angielski lub inny język ale wyłącznie kongresowy
  • Tekst - 14 punktów, odstęp 1,5, wyjustowany
  • Abstrakty, wraz z tytułem, przed tekstem właściwym

3. Dane autora:

  • Dane podstawowe - nad tekstem (imię, nazwisko, miasto/placówka)
  • Noty o autorach będą umieszczone z tyłu numeru - imię, nazwisko, tytuł, placówka, instytut/katedra/wydział

4. Zasady recenzowania:

1. każdy tekst jest poddawany recenzji zewnętrznej – wykaz recenzentów jest podany; recenzenci są zawsze spoza ośrodka, w którym pracuje / jest związany autor; w szczególnym wypadku są wymagane dwie recenzje (gdy pierwszy recenzent odrzuca tekst)

5. Obszary dziedzin i dyscyplin:

 

filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki prawne,

 

 

Propozycje publikacji prosimy nadsyłać do redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. Jakuba Z. Lichańskiego

- elektronicznie: zjlichan@uw.edu.pl

- listownie: (wydruk + dyskietka/CD-ROM) na adres redakcji:

FORUM ARTIS RHETORICAE
Instytut Polonistyki Stosowanej UW (p. 52), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

 

1. REDAKCJA / EDITORIAL OFFICE

 

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, UW
Redakcja / Assistant Editors:
Dr hab. Sławomir Górzyński; dr Barbara Sobczak, UAM
Sekretarz redakcji / Managing Editor
Barbara Kurzela
Redaktor językowy / Consulting Editor
Małgorzata Ślarzyńska 
Redaktor statystyczny / Statistical Editor:

2. RADA PROGRAMOWA / EDITORIAL BOARD:

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, UŁ; prof. dr hab Iwona Bartroszewicz, UWr; prof. Cezary M. Ornatowski, San Diego State Univ., USA; prof dr hab Stanisław Rainko, APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa; prof Tomasz Tabako, Georgia State Univ., USA

3. RECENZENCI / REVIEWERS 

Dr hab. Maria Barłowska, UŚl.; dr Maciej Ganczar, WUM; prof. dr hab. Krzysztof Obrembski , UMK Toruń; dr hab. Monika Worsowicz, UŁ

5. Gosthwriting 
Ponieważ naszymi autorami są uznani badacze, lub początkujący (ale zawsze wtedy prosimy o opinie opiekunów naukowych) oświadczenie w tej sprawie byłoby, w moim przekonaniu, niestosowne; także ze względu na znajomość zasad prawa autorskiego. 
Since our authors are renowned researchers or beginners (but we always ask for the opinions of scientific supervisors), the statement in this matter would be, in my opinion, inappropriate; also because of the knowledge of copyright rules.

 


6. Dotychczas ukazały się numery, z których do najważniejszych zaliczam m.in.:

So far published numbers of the quarterly, the most important of which I include, among others,

(zob.: http://pther.info/biblioteka/FAR%201-43.pdf)


(2005:5-6): RETORYKA I ARGUMENTACJA / RHETORIC AND ARGUMENTATION,
(2006:7) RETORYKA I EKONOMIA / RHETORIC AND ECONOMY,
(2007:8) RHETORIC AND RELIGION / RETORYKA I RELIGIA [only in English],
(2007:10-11) RETORYKA I NAUKA / RHETORIC AND SCIENCE
(2009: 18-19) RETORYKA I KOMUNIKACJA PUBLICZNA / RHETORIC AND COMMUNICATION
(2010: 20-21) RETORYKA I MEDIA / RHETORIC AND MEDIA
(2011: 24) RETORYKA I SZTUKA / RHETORIC AND ARTS
(2011: 25) RETORYKA I PRZEMIANY KULTURY / RHETORIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS
(2011: 26) RETORYKA I POLEMIKA POLITYCZNA / RHETORIC AND POLITICAL POLEMICS
(2011: 27) RHETORIC BETWEEN MIDDLE AAGES AND RENAISSANCE
(2012: 28) RETORYKA I JEJ DEFINICJE / RHETORIC AND ITS DEFINITIONS
(2012: 29) RETORYKA I DZIALANIE POLITYCZNBE / RHETORIC AND POLITICAL ACTION
(2012: 30) LINGUISTIK UND RHETORIK – GENESEITIGE WAHRNEHMUNG / LINGUISTICS AND RHETORIC – RECIPROCAL PERCEPTION
(2012: 31) PERSUASIVE TEXTE ALS OBJEKT LINGUISTISCHER REFLEXION / PERSUASIVE TEXTS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RFLECTION
(2013: 32) RETORYKA SPORU / RHETORIC OF THE DISPUTE
(2013: 33) RETORYKA I KONFLIKT / RHETORIC AND CONFLICT
(2013: 34) RETORYKA I EMOCJE W SPORACH / RHETORIC AND EMOTION IN THE DISPUTES
(2013: 35) RETORYKA W I RZECZYPOSPOLITEJ I W OKRESIE ZABORÓW. CZĘŚĆ I / POLISH RHETORIC IN THE COMMONWEALTH AND IN THE 19TH CENTURY, PART I
(2014: 36) POLSKA BIBLIOGRAFIA RETORYCZNA ZA LATA 2001-2013 / RESEARCH IN RHETORIC IN POLAND 2001-2013 – BIBLIOGRAPHY [only in English],
(2014: 37) ZASTOSOWANIA RETORYKI, CZĘŚĆ I / THE APPLICATION ON THE THEORY OF RHETORIC, PART I (numer dedykowany prof. dr hab. Henrykowi Podbielskiemu; the number dedicated to Prof. Henryk Podbielski)
(2014: 38) ZASTOSOWANIA RETORYKI, CZĘŚĆ II / THE APPLICATION ON THE THEORY OF RHETORIC, PART II
(2014: 39) ZASTOSOWANIA RETORYKI, CZĘŚĆ III / THE APPLICATION ON THE THEORY OF RHETORIC, PART III
(2015: 40) RETORYKA W POLSCE, CZĘŚĆ II / RHETORIC IN POLAND, PART II
(2015: 41) KRYTYKA RETORYCZNA / RHETORICAL CRITICISM
(2015: 42) RETORYKA I EDUKACJA / RHETORIC AND EDUCATION
(2015: 43) LICENTIA RHETORICA (numer dedykowany prof. dr hab. Tadeuszowi Zgółce; the number dedicated to Prof. Tadeusz Zgółka)

(2016: 44) RETORYKA I HISTORIA W I RZECZYPOSPOLITEJ / RHETORIC AND HISTORY IN THE COMMENWELTH

(2016: 45) RETORYKA WSPÓŁCZESNA: PERSPEKTYWY BADAŃ/ CONTEMPORARY RHETORIC: RESEARCH PERSPECTIVES

(2016: 46) RETORYKA, PRAGMALINGWISTYKA, DZIENNIKARSTWO / RHETORIC, PRAGMALINGUISTICS, AND JOURNALISM

(2016: 47) RETORYKA I EDUKACJA I / RHETORIC AND EDUCATION I

(2017: 48) RETORYKA I EDUKACJA II / RHETORIC AND EDUCATION II

(2017: 49) RETORYKA I EDUKACJA III / RHETORIC AND EDUCATION III

(2017: 50) POWINOWACTA MEDIALNO-RETORYCZNE / MEDIA AND RHETORIC: AFFINITIES

(2017: 51) RETORYKA I EDUKACJA IV / RHETORIC AND EDUCATION IV

(2018: 52) RETORYKA I EDUKACJA V/ RHETORIC AND EDUCATION V

(2018: 53) RESEARCH IN RHETORIC IN POLAND (2001-2017): INTRODUCTION TO BIBLIOGRAPHY

(2018: 54) RHETORIC – VIDEO GAMES – EDUCATION – COMMUNICATION (numer dedykowany pamięci prof. dr hab. Barbary Otwinowskiej; the number  in memoriam Prof. dr hab. Barbara Otwinowska)

(2018: 55) RHETORIC IN THE CONTEMPORARY WORLD

 


W przygotowaniu (In preparation):

i. Retoryka i ekonomia / Rhetoric and Econom
y
ii. Retoryka i religia / Rhetoric and Religion
iii. Retoryka i internet / Rhetoric of Websites
iv. Politycy i retoryka / Politicians and Rhetoric

 

INFORMATION ABOUT THE JOURNAL

 

Quarterly FORUM ARTIS RHETORICAE is the only specialist magazine in Poland devoted entirely to the issues of rhetoric. It has been published since 2004. Since 2007, the letter has been entered in the list of peer-reviewed magazines, and the publication in it is currently calculated at 9 p-kt.

The quarterly is visible on the website: http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=24 and also https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/dashboard (login is necessary to the system) and https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae (login is not necessary here).

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 

Articles regarding rhetoric – from ancient to contemporary  - are accepted for publication in the FORUM ARTIS RHETORICAE.

They must be related to the broadly understood rhetoric problems; they can refer to both history and theory of rhetoric and its practical applications.

 

1.      TECHNICAL REQUIREMENTS:

 

• Page format - B5; upper margins, left and right 2.5 cm, bottom margin 3.5 cm.

• Basic text - 14 points, justified, indentation of the first row of each paragraph 1.25cm, interval 1.5

• Title - 14 points, justified, space: two lines after the title

• Footnotes - lower, American or Harvard format

• Bibliography by forms:

Surname, Name (2005) Title of the book. Place of publication, Publisher.

Surname, First name (2004) "Title of the article". The title of the journal, Number 27 (3), pp. 20-43.

Surname, Name (1999) "Title of the article". In: The title of the collective book, under ed. First name Surname, Place of publication, Publisher, pp. 17-24.

Number of pages - about 15 pages (evenly!), Longer texts will be shared

A summary must be attached to the text unconditionally

 

2.      SUMMARY:

 

• Number of words - 400-500

• Language - Polish and English or other language but only congressional

• Text - 14 points, space 1.5, justified

• Abstracts, along with the title, before the actual text

 

3.      AUTHOR'S DATA:

 

• Basic data - above the text (name, surname, city / facility)

• The author's notes will be placed at the back of the number - name, surname, title, institution, institute / department

 

4.      REVIEWING RULES:

 

each text is subject to external review - a list of reviewers is given; reviewers are always outside the center where the author is / is associated; in a special case, two reviews are required (when the first reviewer rejects the text)

 

Please send your publication suggestions to the editor-in-chief - prof. zw. dr hab. Jakub Z. Lichański

- electronically: zjlichan@uw.edu.pl

- by letter: (printout + diskette / CD-ROM) to the editor's address:

FORUM ARTIS RHETORICAE

Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw (p. 52), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL 00-927 Warsaw